Vedtægter for Thisted Svømmeklub.

Vedtaget på klubbens generalforsamling d. 27. maj 2021.

§1

Thisted Svømmeklubs formål er at fremme interessen og skabe de bedste rammer for vandaktiviteter med udgangspunkt i landbaserede svømmebassiner.Thisted Svømmeklub er hjemmehørende i Thisted Kommune.

§2

Klubben er medlem af Dansk Svømme Union, Danmarks Idrætsforbund og DGI, og er undergivet disse forbunds love og bestemmelser.

§3 Optagelse af medlemmer

Enhver kan optages som medlem. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Ved indmeldelsen forpligter enhver sig til at overholde svømmeklubbens love, herunder de love og bestemmelser klubben er underkastet som medlem af Dansk Svømme union og Dansk Idrætsforbund.

§4 Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves halvårsvis forud for aktive medlemmer og helårsvis for passive medlemmer.

§5 Eksklusion

Når et medlem er kommet i kontingent restance over 30 dage kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af svømmeklubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at ekskludere en person. En sådan beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have mulighed for at fremfører sit forsvar, og han/hun kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings-beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel eller på anden måde skader klubbens interesser, kan af Thisted Svømmeklubs bestyrelse idømmes karantæne. Karantænens længde bestemmes af bestyrelsen. 

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på klubbens digitale medier (facebook, website etc.) og ved opslag i klublokalet.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Valgbar og stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem af klubben i de sidste 30 dage før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance.

For medlemmer, som ikke er fyldt 15 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 15 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 15 år. Der kræves ikke fuldmagt eller personligt fremmøde af personer under 15 år. Der gælder én stemme pr. medlem.

Dog skal formand, næstformand og kasserer være fyldt 20 år (jf. 10).Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.   Konkurrenceafdelingen, Kunstsvømning, Svømmeskolen, og andre afdelinger aflægger beretning for det forløbne år.
4.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse.
5.   Behandling af indkomne forslag.
6.   Valg af formand (lige år).
7.   Valg af kasserer (ulige år).
8.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år).
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
12. Valg af udvalg
13. Eventuelt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 mdr. efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

§9 En generalforsamlings ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Dirigenten underskriver protokollen.

Har generalforsamlingen truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny fremsættes på samme generalforsamling.

§10 Bestyrelse, Valg

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og, i forhold dertil, foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af 6 stemmeberettigede medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formand og 2 medlemmer er på valg på lige år og kasserer og 2 medlemmer vælges på ulige år. Hvis der af bestyrelsen udpeges en forretningsfører udenfor bestyrelsen, skal der i stedet vælges et menigt bestyrelsesmedlem.

Desuden udpeger svømmeskolen, konkurrenceudvalget og kunstsvømningen 1 repræsentant hver, som deltager i de åbne bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. Medlemmet skal virke i bestyrelsen for minimum 1 år

Ingen af klubbens lønnede funktionærer eller personale (trænere) kan vælges til foreningens tillidsposter.

Forretningsfører/Kasserer fører foreningens regnskab og forestår alle ud- og indbetalinger. Bestyrelsen kan dog meddele et eller flere bestyrelsesmedlemmer prokura til disponering af klubbens konti såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til klubbens løbende drift.  Forretningsfører/Kassereren gennemgår kvartalsvis bevægelser på driftsregnskabet for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan vælge at udvide bestyrelsen med personer, uden stemmeret, til ad hoc-opgaver, efter ønske og behov. De ekstra medlemmer vælges af bestyrelsen for enten opgavens tidsramme eller af 1 års varighed.

Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 20 år. Genvalg kan finde sted.

Klubben tegnes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand, næstformand eller kasserer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt gældsstiftelse tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

§11 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig, udover formand og kasserer, på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen med en næstformand og en sekretær.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder inden udløb af valgperiode, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen for en periode tilsvarende den, som det afgående medlem er indvalgt for.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året.

§12 Regnskab og Budget

Klubbens regnskabsår og budgetår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden 10. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse. Budgetønsker fra de forskellige udvalg afleveres senest 1. november til bestyrelsen.

§13 Revision

På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at kassebeholdningen er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§14 Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15 Klubbens ophævelse

Forslag om klubbens opløsning kan kun behandles på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af oplæsning overgår alle klubbens aktiver og passiver til Thisted Kommune til ungdomsarbejdet.

§16

I tilfælde, hvor disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er klubbens bestyrelse bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme klubbens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen. Hvis det tidsmæssigt er muligt, bør bestyrelsen dog ved vigtige beslutninger indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Opdateret 27.05.2021

TAK TIL VORES FANTASTISKE SPONSORER